เครื่องช่วยหายใจ High Flow

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)


High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO)

อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

ภาพแสดง การส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด