เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง แบบอัตโนมัต

CPAP : (Continuous Positive Airway Pressure)

 


เครื่องช่วงหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

BiPAP : (Bi-level Positive Airway Pressure)