เครื่องช่วยหายใจ High Flow
High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO)

อ่านเพิ่มเติม คลิก 
 ภาพแสดง การส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด